CSS Tips

CSS Tips

改变输入框光标颜色

 • caret-color

  caret-color 属性不仅对 inputtextarea 有效,对设置了 contenteditable 属性的 HTML 标签也同样适用

  Demo

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  input,
  textarea,
  [contenteditable] {
  color: #333; /* 文本颜色 */
  caret-color: #03a9f4; /* 光标颜色 */
  }
 • 模拟光标

  caret-color 属性的兼容性不是很理想,对于不支持的浏览器,可以做兼容处理

  color 指定光标颜色,然后通过 ::first-line 伪元素增加优先级设置文字颜色。这种写法也存在兼容问题

  textarea 元素无效

  win10 下 Edge 浏览器无效

  Demo

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  input,
  texxarea,
  [contenteditable] {

  color: #03a9f4;

  &::first-line {
  color: #333;
  }
  }
 • 兼容性写法

  Demo

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  input,
  texxarea,
  [contenteditable] {

  color: #03a9f4;

  &::first-line {
  color: #333;
  }
  }

  @supports (caret-color: #03a9f4) {
  input,
  textarea,
  [contenteditable] {
  color: #333; /* 文本颜色 */
  caret-color: #03a9f4; /* 光标颜色 */
  }
  }